برچسب: مرکز خدمات نوآوری و تجاری سازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

گپ و گفت 414: وبینار فرآیند دادخواهی مالیاتی و فن دفاع به میزبانی مرکز خدمات نوآوری و تجاری سازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مرکز خدمات نوآوری و تجاری سازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت فرآیند دادخواهی مالیاتی و فن دفاع فرآیند و رویه دادخواهی …