برچسب: مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش)

گپ و گفت 453: وبینار آشنایی با بیمه مسئولیت مدنی و جایگاه آن در کسب و کارها به میزبانی مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش)

مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش) با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت آشنایی با بیمه مسئولیت مدنی و جایگاه آن در کسب …

گپ و گفت 437: وبینار نکات مالی رسیدگی به تراکنش های بانکی به میزبانی مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش)

مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش) با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت نکات مالی رسیدگی به تراکنش های بانکی چه اشخاصی مشمول …

گپ و گفت 403: وبینار قوانین منابع انسانی به میزبانی مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش)

مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش) با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت قوانین منابع انسانی آشنایی با الزامات قانونی و بیمه برای …

گپ و گفت 385: وبینار حقوق و دستمزد و مزایای قانون کار به میزبانی مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش)

مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش) با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت حقوق و دستمزد و مزایای قانون کار نحوه محاسبه حقوق …

گپ و گفت 355: وبینار شرایط و نحوه دریافت بیمه بیکاری به میزبانی مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش)

مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش) با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت شرایط و نحوه دریافت بیمه بیکاری شرایط و مراحل دریافت …

گپ و گفت 323: وبینار حقوق کارفرمایان در تامین اجتماعی به میزبانی مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش)

مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش) با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت حقوق کارفرمایان در تامین اجتماعی تعهدات بیمه ای کارفرما از …

گپ و گفت 259: نکات کاربردی ارائه صورت معاملات فصلی شرکت ها با همکاری مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش)

محورهای گپ و گفت نکات کاربردی ارائه صورت معاملات فصلی شرکت ها نحوه ثبت فاکتور و برگشت از فروش در صورت معاملات فصلی نحوه ثبت صحیح قراردادها در صورت …

گپ و گفت 232: آشنایی با ریسک های بیزنس مدل کسب و کار با همکاری مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش)

محورهای گپ و گفت آشنایی با ریسک های بیزنس مدل کسب و کار مسئولیت های حقوقی مدیران استارتاپ ها نمونه های موفق بیمه محصولات و خدمات استارتاپ های ایرانی …

گپ و گفت 138: حق بیمه قراردادهای پیمانکاری (ماده 38 قانون تامین اجتماعی) با همکاری مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش)

محورهای گپ و گفت حق بیمه قراردادهای پیمانکاری (ماده 38 قانون تامین اجتماعی) نحوه اخذ مفاصا حساب بیمه و اعتراض به آن نحوه محاسبه ضریب 7.8 الی 16.67 به …