برچسب: مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش)

گپ و گفت 708: وبینار آشنایی با روش های تهیه صورت جریان های نقدی و تحلیل آن به میزبانی مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش)

مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش) برگزار می کند: محورهای گپ و گفت آشنایی با روش های تهیه صورت جریان های نقدی و تحلیل آن تهیه …

گپ و گفت 525: وبینار اصول حسابداری و مدیریت مالی برای کسب و کارها به میزبانی مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش)

مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش) برگزار می کند: محورهای گپ و گفت اصول حسابداری و مدیریت مالی برای کسب و کارها اصول مالی در طراحی …

گپ و گفت 521: وبینار قابلیت های نرم افزار حسابداری در طراحی کدینگ و ره آورد های آن در استخراج گزارشات به میزبانی مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش)

مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش) با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت قابلیت های نرم افزار حسابداری در طراحی کدینگ و ره …

گپ و گفت 503: وبینار اصول حسابداری و مدیریت مالی برای کسب و کارها به میزبانی مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش)

مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش) برگزار می کند: محورهای گپ و گفت اصول حسابداری و مدیریت مالی برای کسب و کارها اصول مالی در طراحی …

گپ و گفت 453: وبینار آشنایی با بیمه مسئولیت مدنی و جایگاه آن در کسب و کارها به میزبانی مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش)

مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش) با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت آشنایی با بیمه مسئولیت مدنی و جایگاه آن در کسب …

گپ و گفت 437: وبینار نکات مالی رسیدگی به تراکنش های بانکی به میزبانی مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش)

مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش) با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت نکات مالی رسیدگی به تراکنش های بانکی چه اشخاصی مشمول …

گپ و گفت 403: وبینار قوانین منابع انسانی به میزبانی مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش)

مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش) با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت قوانین منابع انسانی آشنایی با الزامات قانونی و بیمه برای …

گپ و گفت 385: وبینار حقوق و دستمزد و مزایای قانون کار به میزبانی مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش)

مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش) با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت حقوق و دستمزد و مزایای قانون کار نحوه محاسبه حقوق …

گپ و گفت 355: وبینار شرایط و نحوه دریافت بیمه بیکاری به میزبانی مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش)

مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش) با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت شرایط و نحوه دریافت بیمه بیکاری شرایط و مراحل دریافت …

گپ و گفت 323: وبینار حقوق کارفرمایان در تامین اجتماعی به میزبانی مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش)

مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش) با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت حقوق کارفرمایان در تامین اجتماعی تعهدات بیمه ای کارفرما از …