برچسب: مرکز نوآوری رفاتک

گپ و گفت 113: حق بیمه قرارداد های پیمانکاری(ماده 38 قانون تامین اجتماعی) با همکاری مرکز نوآوری رفاتک

حق بیمه قراردادهای پیمانکاری (ماده 38 قانون تامین اجتماعی) نحوه اخذ مفاصا حساب بیمه و اعتراض به آن نحوه محاسبه ضریب 6.7 الی 16.67 به قراردادهای پیمانکاری نکات نگارش …