برچسب: مهدی منفرد

گپ و گفت 145: نکات مالیاتی صادرات و واردات با همکاری اتاق بازرگانی ایران و عراق

محورهای گپ و گفت نکات مالیاتی صادرات و واردات وظایف و الزامات مالیاتی صادرکنندگان و واردکنندگان معافیت های مالیاتی صادرکنندگان و واردکنندگان قوانین ارزش افزوده ویژه صادرکنندگان و واردکنندگان …

گپ و گفت 168: قوانین و معافیت های مالیاتی شرکتهای دانش بنیان و مستقر در پارک با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

محورهای گپ و گفت قوانین و معافیت های مالیاتی شرکتهای دانش بنیان و مستقر در پارک قوانین مالیاتی شرکت های دانش بنیان معافیت های مالیاتی شرکت های دانش بنیان …