برچسب: نیلوفر طاهری

گپ و گفت 112: نکات حقوقی قرارداد هم بنیانگذاران و سرمایه گذاران کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها با همکاری باشگاه کارآفرینی تیوان

نکات حقوقی قرارداد هم بنیانگذاران و سرمایه گذاران کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها روش های حفاظت از ایده و قرارداد عدم افشاء (NDA) تضامین تعهدات سرمایه گذار …

گپ و گفت 95: نکات حقوقی قرارداد هم بنیانگذاران و سرمایه گذاران کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها با همکاری باشگاه نوآوری نیترو

محورهای گپ و گفت نکات حقوقی قرارداد هم بنیانگذاران و سرمایه گذاران کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها روش های حفاظت از ایده و قرارداد عدم افشاء (NDA) …