برچسب: هنگامه عسگری

گپ و گفت 90: نکات حقوقی قرارداد هم بنیانگذاران و سرمایه گذاران کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها با همکاری شریف اکسلریتور

محورهای گپ و گفت نکات حقوقی قرارداد هم بنیانگذاران و سرمایه گذاران کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها روش های حفاظت از ایده و قرارداد عدم افشاء (NDA) …