برچسب: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

گپ و گفت 426: وبینار نکات مالیاتی شرکت های دانش بنیان و مستقر در پارک علم و فناوری به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با همکاری فراپیام برگزار می کند: محورهای گپ و گفت نکات مالیاتی شرکت های دانش بنیان و مستقر در پارک علم و فناوری …

گپ و گفت 411: وبینار قوانین مالیاتی و معافیت های شرکتهای دانش بنیان به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت قوانین مالیاتی و معافیت های شرکتهای دانش بنیان درآمد های مشمول مالیات و …

گپ و گفت 375: وبینار وظایف پیمانکاران و کارفرمایان در ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت وظایف پیمانکاران و کارفرمایان در ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی نحوه اخذ مفاصاحساب …

گپ و گفت 357: ضرورت تک دفتره بودن شرکت ها و بخشودگی های مالیاتی مرتبط به کرونا به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت ضرورت تک دفتره بودن شرکت ها و بخشودگی های مالیاتی مرتبط به کرونا …

گپ و گفت 306: وبینار آشنایی با نکات حقوقی تعهدات قراردادها، وصول مطالبه و خسارت به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت آشنایی با نکات حقوقی تعهدات قراردادها، وصول مطالبه و خسارت حقوق حاکم بر …

گپ و گفت 322: وبینار آشنایی با نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت آشنایی با نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی آشنایی با اظهارنامه مالیاتی و نحوه تکمیل …

گپ و گفت 168: قوانین و معافیت های مالیاتی شرکتهای دانش بنیان و مستقر در پارک با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

محورهای گپ و گفت قوانین و معافیت های مالیاتی شرکتهای دانش بنیان و مستقر در پارک قوانین مالیاتی شرکت های دانش بنیان معافیت های مالیاتی شرکت های دانش بنیان …