برچسب: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

گپ و گفت 506: وبینار نکات حقوقی مالکیت فکری، ایده، برند و طرح تجاری به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت نکات حقوقی مالکیت فکری، ایده، برند و طرح تجاری آشنایی با قوانین مالکیت …

گپ و گفت 426: وبینار نکات مالیاتی شرکت های دانش بنیان و مستقر در پارک علم و فناوری به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با همکاری فراپیام برگزار می کند: محورهای گپ و گفت نکات مالیاتی شرکت های دانش بنیان و مستقر در پارک علم و فناوری …

گپ و گفت 411: وبینار قوانین مالیاتی و معافیت های شرکتهای دانش بنیان به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت قوانین مالیاتی و معافیت های شرکتهای دانش بنیان درآمد های مشمول مالیات و …

گپ و گفت 375: وبینار وظایف پیمانکاران و کارفرمایان در ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت وظایف پیمانکاران و کارفرمایان در ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی نحوه اخذ مفاصاحساب …

گپ و گفت 357: ضرورت تک دفتره بودن شرکت ها و بخشودگی های مالیاتی مرتبط به کرونا به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت ضرورت تک دفتره بودن شرکت ها و بخشودگی های مالیاتی مرتبط به کرونا …