برچسب: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

گپ و گفت 306: وبینار آشنایی با نکات حقوقی تعهدات قراردادها، وصول مطالبه و خسارت به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت آشنایی با نکات حقوقی تعهدات قراردادها، وصول مطالبه و خسارت حقوق حاکم بر …

گپ و گفت 322: وبینار آشنایی با نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت آشنایی با نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی آشنایی با اظهارنامه مالیاتی و نحوه تکمیل …

گپ و گفت 168: قوانین و معافیت های مالیاتی شرکتهای دانش بنیان و مستقر در پارک با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

محورهای گپ و گفت قوانین و معافیت های مالیاتی شرکتهای دانش بنیان و مستقر در پارک قوانین مالیاتی شرکت های دانش بنیان معافیت های مالیاتی شرکت های دانش بنیان …