برچسب: پژوهشکده بیمه

گپ و گفت 643: وبینار کاربرد تکنیک استراتژی اقیانوس آبی برای ارتقای بهره وری ستاد شرکت های بیمه به میزبانی انجمن بهره وری ایران

انجمن بهره وری ایران با همکاری پژوهشکده بیمه برگزار می کند: محورهای رویداد کاربرد تکنیک استراتژی اقیانوس آبی برای ارتقای بهره وری ستاد شرکت های بیمه معرفی Blue Ocean …

گپ و گفت 548: وبینار کاربرد تکنیک استراتژی اقیانوس آبی برای ارتقای بهره وری ستاد شرکت های بیمه به میزبانی انجمن بهره وری ایران

انجمن بهره وری ایران با همکاری پژوهشکده بیمه برگزار می کند: محورهای گپ و گفت کاربرد تکنیک استراتژی اقیانوس آبی برای ارتقای بهره وری ستاد شرکت های بیمه معرفی …