برچسب: کارآفرینی ارزش آفرینان افغانستان

گپ و گفت 101: قانون کار و بیمه برای اتباع افغانستان با همکاری کارآفرینی ارزش آفرینان افغانستان

محورهای گپ و گفت قانون کار و بیمه برای اتباع افغانستان الزامات قانونی مجوز اشتغال اتباغ افغانستان در ایران آشنایی با شرایط قرارداد کار و بیمه برای اتباع افغانستان …