برچسب: کارآفرینی ارزش آفرینان افغانستان

گپ و گفت 240: آشنایی با بازاریابی به وسیله رویداد با همکاری کارآفرینی ارزش آفرینان افغانستان

محورهای گپ و گفت آشنایی با بازاریابی به وسیله رویداد جایگاه رویداد در استراتژِی بازاریابی آشنایی با بازاریابی محتوا بر بستر رویداد بهبود ارتباط با مشتری به وسیله رویداد …

گپ و گفت 101: قانون کار و بیمه برای اتباع افغانستان با همکاری کارآفرینی ارزش آفرینان افغانستان

محورهای گپ و گفت قانون کار و بیمه برای اتباع افغانستان الزامات قانونی مجوز اشتغال اتباغ افغانستان در ایران آشنایی با شرایط قرارداد کار و بیمه برای اتباع افغانستان …