برچسب: گروه صنعتی تراکتورسازی ايران

گپ و گفت 526: وبینار تدوین راهبرد صادراتی با رویکرد تفکر طراحی به میزبانی گروه صنعتی تراکتورسازی ايران

انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی با همکاری گروه صنعتی تراکتورسازی ايران و استارتاپ چمروش برگزار می کند: محورهای گپ و گفت تدوین راهبرد صادراتی با رویکرد تفکر …